اما حسابان چیست؟
حسابان به طور كلی زیر شاخ ه ای از حالت عامتر آن یعنی "آنالیز" در ریاضیات است . آنچه ما
می خواهیم بدانیم آن است كه چگونه می توان بین جبر و هندسه رابطه برقرار كرد، چگونه م ی توان
تغییراتی همچون سرعت و … را بیان نمود و چگونه خیلی از محاسباتی را كه تا به م اقبل نم یتوانستیم
انجام دهیم را انجام دهیم.
مثلاً شیب یك منحنی در یك نقط ه اش چقدر م ی شود یا آنكه مساحت زیر یك منحنی خاص بین
ها چقدر خواهد شد. یا مثلاً x منحنی و محور
...
24
1
6
1
2
1+1+ 1 + + +
به چه معناست و مقدارش چقدر خواهد شد. یعنی اینكه چگونه می توان بیشمار جمع را انجام داد.
با دانستن این مفاهیم می توان مفاهیم پیچید هتری را تعریف كرد . مثلاً محاسب ه حجم اجسام سه
بعدی با تعریف انتگرال سه گانه.
به هر صورت بعد از یادگیری حسابان شما ابزار قدرتمندی در دست خواهید داشت كه می توانید با
آن در هر علم و فنی به بیان بهتر و محاسبه كاملتر آنچه مورد سؤال شماست برسید.
تاریخچة حسابان به قرن 17 میلادی برمی گردد زمانی كه نیوتن فیزیكدان و ریاضیدان معروف آن
را معرفی نمو د. ریاضیدانان بزرگ دیگری همچون اویلر، لاگرا نژ، لژاندر، گائوس و … در قرنهای بعد آن را
تعمیق بخشیدند و تعمیم داد ند تا این ابزار قدرتمند ریاضی بتواند در مباحث مختلف كاربرد داشته باشد.
مثلاً خود نیو تن با این ریاضیات توانست مقدا ر پ خی زمین را تخمین بزند یا مثلاً می توانید تغییرات دمای
اتاقتان را ب رحسب ش رایط اتاق در هر زمان بدست آوری د. بهتر است داستان را شروع كنیم تا خودتان
متوجه شوید

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه بیست و نهم تیرماه سال 1390    | توسط: siavash saeidi    | طبقه بندی: درسی،     | نظرات()